1.SERVICIUL SECRETARIAT  ŞI RELAŢII PUBLICE

Telefoane: +373-022-834204, +373-022-834390, +373-022-834894 Fax +373-022-834929

Nadejda Melentii

Şef serviciu

(022 83) 44-08

secrn@railway.md

Galina Proca

Şef secţie

(022 83) 20-40

ssp@railway.md

2.DIRECTOR GENERAL

Iurii Topala

Director General

 • Conducere activităţii efective a Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"
 • Coordonare activităţii tuturor serviciilor, departamentelor, subdiviziunilor (filialelor şi reprezentănţilor) pe baza Constituţiei şi Actelor Legislative ale Republicii Moldova, Hotărârilor Guvernului şi Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova şi Ordinelor Ministerului de Transport şi Comunicaţii al RM, sarcinelor confruntate de întreprindere.
 • Determinare tendinţelor principale de dezvoltare economică şi socială a Î.S. "Calea Ferată din Moldova"
 • Perfecţionare structurii întreprinderii.
 • Asigurare cooperării în afaceri cu ministerele Republicii şi administraţiile feroviare din alte ţări din Pribaltica, Comunitatea Statelor Independente şi cu Organizaţia de Colaborare ale Căilor Ferate.
 • Interacţiune cu instituţiile financiare din Republica Moldova, băncile Republicii Moldova, băncile Uniunii Europeane şi Banca Mondială în executarea politicii de acreditare şi investiţii.
 • Conducere Consiliului Tehnico-economic al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" 
 • Efectuarea recepţiei personale a cetăţenilor, cercetare plângerilor şi sugestilor.

În subordonarea lui directă sunt:

 • Vice-directorii din toate domeniile;
 • Contabil General din Administraţia Î.S. "Calea Ferată din Moldova";
 • Secretariat Directorului General;
 • Servicii: financiar-economic, juridic, statistică, securitate economică, securitate traficului, relaţii internaţionale, serviciu special, serviciu de mentenanţă "Jeldorsnab";
 • Secţiile: cadre, revizii şi control, Secţia întîi, de reprezentanţi ale Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în Organizaţia de Colaborare Căilor Ferate, în "Căile Ferate din Ukraina", în "Calea Ferată din Odesa".

3.PRIM VICEDIRECTOR GENERAL INGINER ŞEF

Miron Gagauz

Prim Vicedirector General - Inginer Şef p

4.VICEDIRECTOR GENERAL, RESPONSABIL DE INFRASTRUCTURĂ ŞI TRACŢIUNE

Serghei Tomşa

Vicedirector General, responsabil de Infrastructura si Tractiune

5.VICEDIRECTOR GENERAL, RESPONSABIL DE ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Grigore Condurache

Vicedirector General, responsabil de Activitatea Comerciala

6.VICEDIRECTOR GENERAL, RESPONSABIL DE ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Alexandru Orîndaş

Vicedirector General, responsabil de Activitatea Financiară

7.VICEDIRECTOR GENERAL, RESPONSABIL DE SECURITATE

Valeriu Ohladciuc

Vicedirector General, responsabil de Securitate

8.CONSILIERUL DIRECTORULUI GENERAL PE PROBLEME ECONOMICE

Igor Matveiciuc

Consilierul Directorului General pe probleme economice

9.CONSILIERUL DIRECTORULUI GENERAL PE REGIM

 Vitalie Bujor

Consilierul Directorului General pe regim

10.CONSILIERUL DIRECTORULUI GENERAL PENTRU PROBLEME GENERALE

Eliza Botnari

Consilierul Directorului General pentru probleme generale

11.ŞEF DE NOD FEROVIAR 

Vladimir Cioban

Şef nod Basarabeasca

Igor Bereghici

Şef nod Ungheni

Anatolie Plamadeală

Şef nod Ocniţa

Valeriu Gîlcă

Şef nod Bălţi

Vladamir Meleca

Şef nod Chişinău

Petru Ajder

Şef nod Giurgiuleşti

12.DIRECŢIA RESURSE UMANE

Vitalie Manole

Director Direcţie

(022 83) 48-25

vitalie.manole@railway.md

Galina Chiveri

Vicedirector Direcţie

(022 83) 45-75

galina.chiveri@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

Direcţia Resurse Umane are ca scop recrutarea, angajarea, concedierea, transferul la altă muncă, permutarea personalului întreprinderii.

- Are în sarcină dirijarea activităţii ce ţine de studierea, selecţionarea şi repartizarea salariaţilor şi a specialiştilor, de utilizarea corecră a forţelor de muncă şi ridicarea nivelului de calificare a salariaţilor.

- Asigură, de comun acord cu serviciile respective de ramură, completarea oportună a subdiviziunilor stucturale cu cadre auxiliare, creşterea măiestriei lor profesionale, edicaţia conştiinţei, spiritului de disciplină şi responsabilitate pentru sectorul de muncă încredinţat.

- Studiază calităţile profesionale şi morale ale muncitorilor şi specialiştilor, întreprinde măsuri în vederea creării unor rezerve de cadre pentru promovare în funcţii. Selecţionează salariaţii din numărul specialiştilor cu experienţă şi perspectivă în muncă, care cunosc bine tehnica nouă, economia şi metodele de organizare a muncii în Direcţii şi subdiviziunile respective ale întreprinderii.

13.REDACŢIA ZIARULUI "FEROVIARUL MOLDOVEI"

Irina Kraevskaia  

Redactor - şef

(022 83) 25-85

 

Lidia Nichiforova  

Redactor - şef adjunct

(022 83) 25-87

 

Alexandr Nichiforov

Secretar responsabil

(022 83) 48-01

 

14.SERVICIUL JURIDIC

Telefoane: +373-022-833742, +373-022-834721 Fax +373-022-834721

Ion Briceac 

Șef Serviciu

 

Ion.briceac@railway.md

Tatiana Lupașcu

Şef adjunct Serviciu

 

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Asigurare protecţiei intereselor legale ale Î.S. "Calea Ferată din Moldova" şi organizare muncii legale la întreprindere.

15.DIRECTIA STRATEGII SI RELATII INTERNATIONALE

Telefon +373-022-832206 Fax +373-022-223123

Diana Furculiță  

Director interimar Direcţie

(022 83) 22-06

diana.furculita@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Elaborarea si implementarea principalelor actiuni de dezvoltarea strategica si de colaborarea I.S.Calea Ferata din Moldova cu organizatiile internationale in domeniul transportului feroviar, administratiile de cai ferate, intreprinderile si firmele de specialitate din tarile straine.

- Promovarea politiciilor coordonate tehnico-economice, investitionale si informationale ale I.S.Calea Ferata din Moldova in temeiul actelor legislative si normative ale Republicii Moldova si ministerului de ramura, al tratatelor internationale, interguvernamentale si interdepartamentale in domeniul transportului feroviar, al documentelor statutare ale organismelor internationale de specialitate, la care Republica Moldova si/sau I.S.Calea Ferata din Moldova este parte.

- Acordarea asistentei de protocol si de vize in caz de organizare si participare a I.S.Calea Ferata din Moldova la evenimentele internationale.

- Pentru realizarea activitatilor de baza in componenta Directiei Strategii si Relatii Internationale functioneaza doua subdiviziuni: 
- Serviciul Strategii si Investitii
- Serviciul Relatii Internationale si Protocol.

16.SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROTOCOL

Telefon +373-022-834682 Fax: +373-022-834040; +373-022-834941

Valerii Constantinov  

Sef Serviciu

 

valerii.constantinov@railway.md

Nicolae Barbăscumpă

Şef adjunct

 

nicolae.barbascumpa@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Desfăţurarea activităţilor de colaborare cu căile ferate străine şi organizaţiile feroviare internaţionale, ale căror membru activ sau asociat este Î.S.Calea Ferată din Moldova (CFM),
- coordonarea interacţiunii în cadrul proiectelor regionale feroviare cu participarea CFM,
- dirijarea activităţilor birourilor de transfer la punctele de trecere a frontierei CFM UZ, CFM CFR,
- pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor anuale ale comisiilor mixte de frontieră CFM UZ, CFM CFR,
- organizarea activităţilor de extindere a legăturilor de producţie ale CFM cu intreprinderile şi firmele străine,
- acordarea asistenţei de întocmire a documentelor şi de perfectare a vizelor la primirea delegaţiilor străine şi participarea delegaţiilor CFM la reuniunile internaţionale feroviare sub auspicile CTF, OCCF, UIC, CER, etc. din ţară şi în străinătate.

17.SERVICIUL STRATEGII ŞI INVESTIŢII

Telefoane: +373-022-834550,+373-022-832204 Fax: +373-022-834670

Elena Balan  

Şef Adjunct al Serviciu

(022 83) 45-50

elena.balan@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Elaborarea şi implementarea de concepte, strategii, programe şi planuri de dezvoltare a Î.S."Calea Ferată din Moldova"(CFM);
- formarea pachetului de proiecte investiţionale ale CFM, promovarea politicii investiţionale a întreprinderii pentru atragerea finanţării şi asistenţei tehnice din partea instituţiilor financiare internaţionale;
- determinarea şi prezentarea problemelor cu care se confruntă calea ferată în cadrul comisiilor mixte interdepartamentale şi interguvernamentale, precum şi grupurilor de lucru pentru colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică;
- asigurarea elaborării şi implementării în cadrul CFM a reglementărilor, normelor şi recomandărilor organizaţiilor feroviare de specialitate;
- pregătirea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul transportului feroviar, asigurarea cooperării strategice cu Agenţia Europeană a Căilor Ferate (ERA);
- logistica internaţională a organizării şi participării reprezentanţilor CFM la reuniunile de afaceri bilaterale şi multilaterale, expoziţii, forumuri, interacţiunea cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi a altor ţări;
- prelucrarea şi prezentarea datelor tehnico-economice privind activitatea întreprinderii.

18.SERVICIUL DE SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI ŞI LICHIDARE AVERIE

Telefoane: +373-022-834420, +373-022-227732

Victor Sofiiskii  

Şef Serviciu

(022 83) 44-20

victor.sofiiskii@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Exercitarea controlului asupra organizării de către toţi conducătorii şi executorii lucrărilor în cadrul subdiviziunilor căii ferate, asigurării respectării parametrilor normelor tehnologice, precum şi a condiţiilor de transport în scopul asigurării siguranţei de circulaţie a trenurilor şi a lucrărilor de manevră.

- Controlul asupra asigurării gradului de pregătire a mijloacelor de intervenţie şi refacţie utilizate pentru lichidarea consecinţelor încălcării siguranţei de circulaţie la calea ferată.

- Stabilirea oportunităţii aplicării programelor de investiţii întru asigurarea unui proces de transport stabil pentru viitorul apropiat, ţinănd cont de necesitatea asigurării siguranţei de circulaţie a trenurilor şi reducerii nivelului de traumatism în transportul feroviar.

- Desfăşurarea activităţii de prevenire, depistare şi lichidare a deficienţelor în domeniul siguranţei de circulaţie la transportul feroviar.

- Asigurarea controlului asupra organizării şi desfăşurării verificărilor periodice a cunoaşterii de către angajaţii căii ferate a RET, IT, ICP şi altor acte normative şi de drept în parte ce se referă la asigurarea siguranţei de circulaţie a trenurilor şi executare a lucrărilor de manevră.

Asigurarea controlului asupra respectării şi executării proceselor tehnologice de deservire şi reparative a mijloacelor tehnice şi a utilajului respectării modului de efectuare a reviziilor cu comisia a acestora şi înlăturării deficienţelor depistate.

- Studierea, generalizarea şi propagarea de comun accord cu serviciile CFM a experienţei avansate de muncă în domeniul siguranţei de circulaţie a trenurilor.

- Asigurarea controlului asupra instruirii tehnice a angajaţilor CFM cu utilizarea mijloacelor tehnice performante.

- Efectuarea controalelor permanente a stării materialului rulant, liniilor de cale ferată şi altor mijloace tehnice, corespunderea acestora cerinţelor RET.

- Efectuarea reviziilor şi controalelor periodice a serviciilor, filialelor şi staiilor de linie CFM în parte ce se referă la executarea cerinţelor parametrilor stabiliţi pentru asigurarea siguranţei de circulaţie a trenurilor.

- Exercitarea controlului asupra lichidării neajunsurilor depistate cu prezentarea conducerii a propunerilor în vederea sancţionării angajaţilor ce au comis încălcări.

- Asigurarea controlului siguranţei de circulaţie pe liniile de acces a căii ferate. 12. Participarea la necesitate la reviziile mijloacelor tehnice a căii ferate şi a proprietarilor liniilor de acces.

- Asigurarea controlului asupra executării de către persoanele cu funcţii de răspundere a notmativelor stabilite pentru asigurarea siguranţei de circulaţie a trenurilor şi executarea lucrărilor de manevră. Evaluarea plenitudinii şi calităţii acestei activităţi.

- Participarea la lucrările de recepţie a liniilor şi a materialului rulant.

- Asigurarea controlului implementării tehnologiilor performante orientate spre sporirea nivelului de siguranţă a circulaţiei.

- Pregătirea propunerilor de modificare şi completare a actelor normative şi de drept aplicate în partea ce se referă la asigurarea siguranţei de circulaţie.

- Organizarea în modul stabilit a cercetării cazurilor de deraieri, avarii şi altor evenimente în activitatea cu trenurile şi cea de manevră, participarea la aceste lucrări, exercitarea controlului asupra oportunităţii şi calităţii cercetării cazurilor de încălcare a siguranţei de circulaţie, precum şi a corectitudinii evedenţei şi clasificării acestora.

- Asigurarea evidenţei deraierilor, accidentelor şi a cazurilor de rebut în activitatea cu trenurile şi cea de manevră admise la CFM.

- Asigurarea respectării RET de către angajaţii întreprinderilor industrial şi ai căii ferate la realizarea transporturilor de mărfuri periculoase şi agabaritice.

- Dirijarea operativă a trenurlor de intervenţie şi AEL din cadrul căii ferate, exercitarea controlului asupra măsurilor de înzestrare tehnică a acestora.

- Participarea la expertiza proiectelor şi lucrările comisiei de organizare a primirii în exploatare a obiectelor ce ţin de circulaţia trenurilor şi activitatea de manevră.

- Asigurarea ţinerii în cadrul serviciilor, filialelor şi la staţiile de linie a Registrului indicaţiilor revizorilor forma RBU-8 şi GU-75 conform regulamentului aprobat.

- Participarea la procesele de instruire a angajaţilor Căii ferate, activitatea cărora ţine de siguranţa de circulaţie a trenurilor.

- Examinarea demersurilor cetăţenilor, întreprinderilor şi organizaţiilor în problemele ce ţin de funcţiile serviciului.

- Asigurarea regimului de confidenţialitate a materialelor, ce se referă la activitatea de bază a serviciului de siguranţă a circulaţiei şi realizarea măsurilor de protecţie a acestora.

- Realizarea măsurilor cu caracter de mobilizare întru executarea volumelor de lucrări efectuate de serviciul de siguranţă.

- Examinarea şi coordonarea actelor normative şi ce drept în problemele asigurării siguranţei de circulaţie a trenurilor şi executarea lucrărilor de manevră.

- Serviciul siguranţă a circulaţiei trenurilor CFM realizează sarcinile de interacţiune cu organul sindical al căii ferate, procuratura de transport şi MAI.

19.SERVICIUL PROTECŢIEI ŞI PREVENIRE

Telefon +373-022-834673 Fax +373-022-834381

Ştefan Buga

Şef Serviciu

(022 83) 46-73

stefan.buga@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

Scopul şi sarcinile de bază ale Serviciului Protecţie si Prevenire (SPP).

- control a respectării securităţii şi sănătăţii în muncă.

- control a asigurării muncitorilor Î.S. Calea ferată din Moldova cu echipament de protecţie.

- organizarea instruirii şi verificarea cunoştinţelor a conducătorilor locurilor de muncă, a specialiştilor şi reprezentanţii lucrătorilor, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

- participare la cercetarea accidentelor de muncă.

20.SERVICIUL AUDIT INTERN

Boris Harea  

Şef Serviciu

(022 83) 27-00

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Serviciul Audit Intern este în drept să realizeze misiuni de revizii şi audit financiar în cadrul subdiviziunilor structurale şi teritoriale ale Căii Ferate din Moldova.

- Misiunea Serviciului Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

- Serviciul Audit Intern este instituit în subordinea şefului serviciului audit intern care se află în subordine directă a directorului Căii Ferate din Moldova şi raportează direct acestuia.

21.SECŢIA REGIM

Telefoane: +373-022-834411, +373-022-834430

Victor Sorocean 

Şeful secţie

 

nto@railway.md

22.SECŢIA REVIZORI MIŞCARE

Vasilii Dimov  

Revizor superior

(022 83) 44-45

 

23.SERVICIUL ENERGIE ELECTRICĂ

Fax +373-022-834482

Dumitru Moţoc  

Şef Serviciu

(022 83) 44-81

dumitru.motoc@railway.md

Vladislav Babici  

Inginer şef

(022 83) 48-24

 

Serviciul alimentare cu energie electrică este o subdiviziune a ÎS Calea Ferată din Moldova.

Direcţiile principale ale activităţii:

- Asigurarea alimentării fără întrerupere cu energie electrică a instalaţiilor de semnalizare, centralizare şi blocare, precum şi a tuturor filialelor întreprinderii.

- Elaborarea, implementarea şi respectarea standardelor şi altor acte, care reglementează proiectarea, construcţia şi funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică.

- Organizarea controlului asupra activităţii de exploatare, implementării noii tehnici şi tehnologii, modernizării instalaţiilor de alimentare cu energie electrică.

- Elaborarea programelor de dezvoltare a gospodăriei de alimentare cu energie electrică şi exercitarea controlului asupra realizării acestora.

- Controlul asupra respectării politicii tehnice la pregătirea măsurilor, orientate spre utilizarea eficientă a resurselor energetice.

- Dispecerizarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică.

- Organizarea controlului asupra procesului de proiectare, construcţie şi reconstrucţie a obiectelor din cadrul gospodăriei de alimentare cu energie electrică.

- Gestionarea activităţii Secţiilor de alimentare cu energie electrică Chişinău, Basarabeasca şi Bălţi filiale ale întreprinderii.

- Coordonarea activităţii privind asigurarea subdiviziunilor structurale, din cadrul gospodăriei de alimentare cu energie electrică, cu echipament, materiale, maşini şi mecanisme pentru executarea lucrărilor de exploatare reparaţie şi construcţie capitală.

 

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Linii de alimentare cu energie electrice din Bălţi
Linii de alimentare cu energie electrice din Chişinău 
Linii de alimentare cu energie electrice din Basarabeasca

24.SERVICIUL SEMNALIZARE ŞI TELECOMUNICAŢII

Telefon +373-022-834490 Fax +373-022-832607

Alexei Bojenco

Şef Serviciu

(022 83) 46-00

alexei.bojenco@railway.md

Vladimir Axentii  

Şef-adjunct Serviciu pe telecomunicaţii

(022 83) 46-03

vladimir.axentii@railway.md

 

Şef-adjunct Serviciu pe semnalizare

(022 83) 46-02

 

Serghei Sulimov

Inginer şef

(022 83) 46-09

ssg@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Asigurare utilizării aparaturii de semnalizare şi telecomunicaţii pe linii şi staţii de Calea Ferată pentru circulaţie de siguranţă a trenurilor

 

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Linii de semnalizare şi telecomunicaţii din Bălţi
Linii de semnalizare şi telecomunicaţii din Chişinău
Linii de semnalizare şi telecomunicaţii din Basarabeasca

25.SERVICIUL ÎNTREŢINERE LINII, LUCRĂRI DE ARTĂ ŞI EDIFICII

Telefon +373-022-834523 Fax +373-022-834256 E-mail - pteh@railway.md

Petru Saracuţa  

Şef Serviciu

(022 83) 45-25

petru.saracuta@railway.md

Evgheni Petrenco  

Şef-adjunct Serviciu

(022 83) 45-26

pzam@railway.md

 

Inginer - şef

(022 83) 45-27

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Organizarea întreţinerii în stare tehnică corespunzătoare a tuturor elementelor liniei ferate (terasamentul, suprastructura, lucrări de artă şi instalaţii de cale ferată.

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Secţia linii nr. 1 Chişinău
Secţia linii nr. 2 Bender
Secţia linii nr. 3 Basarabeasca
Secţia linii nr. 5 Bălţi 
Secţia linii nr. 6 Ocniţa 
Staţia mecanizată de cale nr. 130 Basarabeasca
Staţia mecanizată de cale nr. 294 Reuţel
Trenul de construcţie nr. 1 Bender

26.SERVICIUL MIŞCARE

Fax +373-022-221313

Igor Munteanu  

Şef Serviciu

(022 83) 44-05

igor.munteanu@railway.md

Victor Popovschi 

Şef-adjunct al Serviciului

 

zamd@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

- Asigurare organizării traficului trenurilor de călători şi de marfă peste toate liniile de Calea Ferată, primire şi expediere trenurilor la trecere interstatală a frontierii, livrare locală a mărfurilor, asistare în încărcare-descărcare vagoanelor. Coordonare graficului de circulaţie trenurilor de calatori şi de marfă.

 

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Ocniţa - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Balţi - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Rîbniţa - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Ungheni - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Chişinău - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Bender - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Tiraspol - Staţia feroviară de autofinanţare , Staţii de linie. 
Basarabească - Staţia feroviară de autofinanţare, Staţii de linie. 
Guirgiuleşti - Staţia feroviară de autofinanţare , Staţii de linie.

27.SERVICIUL TRANSPORT MARFĂ

Telefoane: +373-022-834626, +373-022-221309 Fax +373-022-225444

Igor Pleşacov  

Şef Serviciu

(022 83) 46-10

Igor.plesacov@railway.md

Vladimir Serbinov 

Şef-adjunct Serviciu, Şef secţie operaţiuni comerciale

(022 83) 46-11

vladimir.serbinov@railway.md

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Linii ferate de încărcare-descărcare din staţia Chişinău

28.SERVICIUL TRANSPORT CĂLĂTORI

Fax +373-022-834117

Anatolie Rusu

Şef Serviciu

(022 83) 46-35

anatolie.rusu@railway.md

Mihail Arusoi

Prim şef-adjunct interimar

 

 

Constantin Pavlov  

Şef-adjunct Serviciu, responsabil de
transportul suburban de călători

(022 83) 46-36

lz@railway.md

În structura Serviciului transport călători sunt incluse următoarele filiale: Direcţia pentru deservire a călătorilor; Depoul de vagoane de călători Chişinău; Gara feroviară Chişinău. În subordonare operativă se află salariaţii gărilor din staţiile autogestionare, precum şi salariaţii ce asigură vânzarea documentelor de călătorie în trenurile de călători şi în staţiile de linie.

Direcţiile principale ale activităţii:

- Satisfacera oportună şi în măsură deplină a necesităţilor pasagerilor în transportul de călători în conformitate cu cerinţele actuale, inclusiv a grupurilor organizate de călători.

- Pregătirea materialelor necesare şi participarea la elaborarea graficului de mers a trenurilor de călători. Întocmirea schemelor garniturilor trenurilor de călători.

- Organizarea activităţii fiabile a gărilor, caselor de bilete, birourilor de informaţii, camerelor de odihnă şi altor subdiviziuni antrenate în deservirea călătorilor.

- Organizarea controlului asupra calităţii deservirii călătorilor în gări şi trenuri.

- Oganizarea activităţii de repartizare, control şi analiză a utilizării şi evidenţei locurilor în trenurile de călători.

- Asigurarea executării acordurilor şi regulilor în partea ce se referă la transportul de călători în trafic internaţional.

 

Subdiviziuni şi structuri subordonate:

 

Gară staţiei feroviară Chişinău (Ocniţa, Bălţi-Slobozia, Basarabeasca, Bender-3 (Varniţa))
Direcţie deservirii pasagerilor
Depoul de vagoane de călători (VCD-1)

29.SERVICIUL COMERCIAL

Alexandr Vieru

Şef Serviciu

(022 83) 28-50

alexandr.vieru@railway.md

30.SERVICIUL FINANCIAR

Telefon +373-022-834708 Fax +373-022-215035

Vladislav Nechit

Şef Serviciu

(022 83) 47-08

nfn@railway.md

Irina Gheliuta

Prim şef-adjunct Serviciu

 

geluta@railway.md

 

Şef-adjunct Serviciu

(022 83) 40-92

 

Direcţiile principale ale activităţii:

 

- Asigurare sistemului integrat de contabilitate şi informaţie, în conformitate cu norme şi principii de standarde internaţionale ale contabilităţii.

31.SERVICIUL MANAGEMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Sergiu Robu  

Şef Serviciu (EMS)

(022 83) 49-22

rs@railway.md

 

Sef sectia consumuri combustibil (CC)

(022 83) 47-33

 

Emil Fiodorov

Sef sectia consumuri energie electrica, termica si alte resurse naturale (EETRN)

(022 83) 45-04

ts2@railway.md

Direcţiile principale ale activităţii:

 

- Scopul general al EMS constă în promovarea unei politici de monitorizare, sinteza consumurilor de resurse energetice în cadrul proceselor economico-financiare ale CFM şi pe întregul lanţ de formare a consumurilor; formularea propunerilor, în scopul eficientizării şi optimizării continue a costurilor consumurilor de resurse energetice şi/sau reducere a costurilor operaţionale, în raport cu dimensiunea activităţilor economico-financiare.

- Serviciul analizeaza consumurile de resurse naturale şi energetice (energia electrică, energia termica, combustibil, uleiuri tehnice, apa tehnică etc.).

- Monitorizarea consumurilor de resurse naturale şi energetice identifica abaterile, constata cauzele şi propune măsuri corective.

- Promovarea măsurilor de eficientizare, optimizare a consumurilor de resurse naturale şi energetice, inclusiv cu remiterea prescripţiilor şi recomandărilor din numele Directorului General către şefii de subdiviziuni in acest scop.

32.SERVICIUL ECONOMIC

Veaceslav Pîrlog  

Şef Serviciu

(022 83) 46-78

veaceslav.pirlog@railway.md

 

Şef-adjunct Serviciu

(022 83) 47-12

 

33.SERVICIUL STATISTIC

Ghennadi Chiriliuc  

Şef Serviciu

(022 83) 47-11

ghennadi.chiriliuc@railway.md

Serghei Lasii  

Şef-adjunct Serviciu,

Şef secţie raportare statisnică

(022 83) 29-88

nchz@railway.md

Serviciul Statistică este o subdiviziune a Direcției CFM şi se supune nemijlocit Vicedirectorului General interimar, responsabil de Activitatea Financiară şi operativ Directorului General al ÎS Calea Ferată din Moldova.

 

Direcţiile principale ale activităţii:

Serviciul Statistică efectuează gestionarea problemelor ce ţin de statistică în cadrul ÎS Calea Ferată din Moldova şi asigură realizarea sarcinilor atribuite organelor de statistică în transportul feroviar în parte ce se referă la:

- Respectarea metodologiei unice a evidenţei statistice;

- Perfecţionarea evidenţei şi rapoartelor statistice;

- Aplicarea sistemului indicilor şi dărilor de seamă statistice;

- Implementarea formelor de evidenţă primară a documentaţiei şi dărilor de seamă statistice;

- Organizarea controlului asupra executarii prevederelor regulamentelor şi instrucţiunilor privind evidenţa statistică şi asigurarea autenticităţii datelor de dare de seamă în Serviciile şi unitaţile structurale ale ÎS Calea Ferată din Moldova.

34. SERVICIUL GOSPODĂRIE LOCOMOTIVE

Alexei Chitoroagă

Şef Serviciu

 

alexei.chitoroaga@railway.md

Conatantin Cernelev

Şef-adjunct Serviciu

 

 

Alexei Adam  

Inginer şef

(022 83) 45-02

alexei.adam@railway.md

Centrul de reparaţie al locomotivelor (Serviciu) face parte din componenţa blocului Deservire Tehnică şi Reparaţii. În subordonarea nemijlocită al Serviciului se află depoul de locomotive Chişinău şi depoul de locomotive Bender.

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Asigurarea executării lucrărilor de reparaţie cu ridicare RR3 şi reparaţiilor capitale RK-1 a locomotivelor, trenurilor Diesel şi a macaralelor pe şine în conformitate cu regulile şi regulamentele in vigoare;

- Efectuarea controlului asupra întreţinerii in stare perfectă şi utilizarea raţională a instalaţiilor de depo şi a utilajului tehnic;

- Utilizarea maximă a capacităţilor de producţie, ridicarea nivelului de mecanizare al proceselor cu volum mare de lucru şi realizarea măsurilor orientate spre sporirea productivităţii muncii.

35. SERVICIUL GOSPODĂRIE VAGOANE

Victor Gutovski  

Şef Serviciu

(022 83) 45-16

vgi@railway.md

 

Şef-adjunct Serviciu

 

 

În componenţa Centrului pentru reparaţia vagoanelor sunt incluse trei depouri de vagone (depoul de vagoane Bălţi, depoul de vagoane Basarabeasca, depoul de vagoane frigorifere Basarabeasca).

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Direcţia principală a activităţii Centrului este asigurarea necesităţilor ÎS Calea Ferată din Moldova cu cantitatea de material rulant, necesară pentru asigurarea transporturilor de mărfuri, prin executarea tipurilor de reparaţii planificate a vagoanelor şi modernizarea acestora la depourile de vagoane în condiţia utilizării raţionale a resurselor din dotare pentru realizarea acestor scopuri.

- Elaborarea pentru depourile de vagoane a sarcinilor privind reparaţia în depou şi reparaţia capitală a vagoanelor cu exercitarea controlului asupra executării acestor reparaţii şi respectării stricte a proceselor tehnologice şi a cerinţelor altor acte normative.

- Realizarea în cadrul depourilor de vagoane a politicii tehnico-ştiinţifiei şi investiţii unice, implementarea tehnicii şi tehnologiilor noi,

ridicarea nivelului de mecanizare şi automatizarea proceselor cu volum mare de muncă, promovarea politicii economice eficiente,

care va contribui la îmbunătăţirea stării sociale a salariaţilor la depourile de vagoane.

36.SERVICIUL DE ENGINEERING ŞI EFICIENTĂ ENERGETICĂ

Fax +373-022-834545

Marina Cneazeva

Şef Serviciu

(022 83) 49-00

mak@railway.md

Vitalie Axenti

Şef-adjunct Serviciu

Şef secţie eficienţă energetică

(022 83) 46-85

vitalie.axenti@railway.md

Serviciul este o subdiviziune a Blocului deservire tehnică şi reparaţie.

În componenţa Serviciului sunt incluse trei secţii: efecientă energetică, engineering locomotive, engineering vagoane.

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Elaborarea şi actualizarea documentaţiei normative, tehnice şi de reparaţie, studierea proiectelor orientate spre asigurarea efecienţei energetice, elaborarea şi realizarea proiectelor, asigurarea activităţii informative şi tehnice.

- Dirijare proiectelor tehnice şi tehnologice, orientate spre sporirea efecienţei producţiei, realizarea cerinţelor tehnice unice a întreprinderii.

- Controlul realizării programelor de asigurare a efecienţei energetice, pregătirea argumentărilor tehnico-economice pentru formarea programelor de investiţii, realizarea proiectelor pe direcţiile activităţii inginereşti a întreprinderii.

- Organizarea examinării şi îmbinării soluţiilor de proiect, realizate în cadrul diferitor programe şi proiecte, în scopul asigurării dezvoltării tehnologice complexe a căii ferate.

37.SERVICIUL SECURITATE INTERNĂ

Ion Vozian

Şef Serviciu

(022 83) 44-09

ion.vozian@railway.md

Vitali Mavrin  

Şef-adjunct Serviciu

(022 83) 22-79

vitalii.mavrin@railway.md

Veaceslav Macarenco  

Şef-adjunct Serviciu

 

 

Direcţiile principale ale activităţii:

- Scopul general de activitate al Serviciului Securitate Internă constituie efectuarea măsurilor de asigurare a securităţii interne, economice şi informaţionale în cadrul Î.S.Calea Ferată din Moldova, preîntîmpinarea şi prevenirea încercărilor de cauzare a prejudiciului material, monitorizarea şi implimentarea normelor de prevenire a terorismului la obiectele care constituie proprietatea Î.S. Calea Ferată din Moldova şi în transportul feroviar.

- Pregăteşte note informative şi efectuează anchete de serviciu pe cazurile depistate de fapte ilicite în cadrul Întreprinderii şi le aduce la cunoştinţa conducerii Î.S. Calea Ferată din Moldova, cu propuneri concrete pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

38.SERVICIUL REVIZII ŞI CONTROL

Liubomir Lisnic  

Şef interimar Serviciu

(022 83) 47-46

 

39.DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Vasile Filip

Director Direcţie

(022 83) 45-28

vasile.filip@railway.md

40.SECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Serghei Gorincioi  

Şef secţie

(022 83) 47-19

na@railway.md

Nicolae Volcioc

Şef adjunct

 

naz@railway.md