A fost lansată licitația pentru renovarea infrastructurii feroviare

 

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) intenționează să utilizeze banii din împrumuturile acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru proiectul de reabilitare a infrastructurii feroviare. Planul de renovare a infrastructurii face parte din amplul și ambițiosul Proiect de Restructurare și Reorganizare a sectorului feroviar din Republica Moldova, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Platforma de Investiții pentru Vecinătate (PIV) a Uniunii Europene (UE).

Datorită acestui proiect, CFM va consolida competitivitatea, va crește capacitatea și siguranța transportului feroviar. Întreprinderea va deveni mai competitivă și va promova un mod de transport mai ecologic.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a lansat astăzi (22 Februarie 2019) licitația pentru selectarea companiei care va desfășura lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare. Licitația va fi efectuată pe platforma oficială BERD pentru achiziții electronice a clienților (ECEPP), iar companiile interesate, care vor să depună ofertele, urmează să se înregistreze pe platforma ECEPP (https://ecepp.ebrd.com). Licitația anunțată se va desfășura în două etape, unde prima presupune prezentarea doar ofertelor tehnice, iar după, ofertanții potriviți vor fi invitați să-și prezinte ofertele financiare în etapa a doua a licitației.

Compania selectată va fi responsabilă pentru proiectarea și reabilitarea a liniei feroviare Bender – Basarabeasca – Etulia-Giurgiulesti, pe o distanță de aproximativ 233 de kilometri, precum și să efectueze lucrări de renovare a stației Giurgiulești. Scopul contractului constă în reînnoirea și modernizarea liniilor de cale, control comandă și semnalizare, telecomunicații, treceri de nivel și echipamente de alimentare cu energie.

Totodată, sîntem încântați să vă informăm, că recent, CFM a semnat contractul pentru procurarea a 12 locomotive noi, care urmează să ajungă la magistrala moldovenească la începutul anului viitor.

În curând, CFM intenționează să lanseze o altă licitație pentru selectarea companiei care va realiza implementarea sistemul informațional de management al energiei.


Informații generale:

 

Despre BERD:

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativei antreprenoriale în 38 de economii din trei continente. Banca este deținută de 69 de țări, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD vizează să facă economiile din regiunile sale competitive, incluzive, bine guvernate, ecologice și integrate.

În Moldova, BERD este cel mai mare investitor instituțional. De la începutul operațiunilor sale în țară, BERD a investit aproape 1,3 miliarde de euro în mai mult de 120 de proiecte în sectorul financiar, agrobusiness, energetic, infrastructură și industria prelucrătoare din Moldova.

Despre BEI:

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Este instituția de creditare pe termen lung a UE și este singura bancă deținută și reprezentând interesele Statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta face ca finanțarea pe termen lung să fie disponibilă pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE. BEI colaborează îndeaproape cu alte instituții ale UE pentru a pune în aplicare politica UE.În calitate de cel mai mare creditor  multilateral și lider în volume, BEI oferă finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții sănătoase și durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor politicii UE. Peste 90% din activitatea BEI se concentrează pe Europa, dar sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Banca UE a susținut proiecte în Moldova în ultimii 12 ani, cu un angajament de împrumut de aproximativ 800 de milioane de euro, în domeniile infrastructurii, dezvoltarea sectorului privat local și acțiunile în domeniul climei.

Despre PIV a UE

Înființat oficial în 2008 ca Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate (FIV), Platforma de Investiții pentru Vecinătate (PIV) este un mecanism destinat să mobilizeze fonduri suplimentare pentru finanțarea proiectelor de infrastructură cu capital intensiv în țările partenere ale UE care intră sub incidența Politicii Europene de Vecinătate (PEV) cum ar fi transportul, energia, mediul și dezvoltarea socială.

Finanțarea și punerea în aplicare a proiectelor mari de infrastructură necesită resurse financiare considerabile, prin urmare Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate (FIV) a oferit o platformă (PIV) pentru partenerii de dezvoltare care cooperează, care vizează utilizarea resurselor de grant din bugetul UE pentru a mobiliza împrumuturi de la instituțiile financiare europene eligibile cu obiectivul principal de finanțare a proiectelor cheie de infrastructură, care altfel ar fi fost dificil de finanțat.

În Moldova și începând cu anul 2010, UE a susținut proiecte pentru mai mult de 140 de milioane de grantruri combinate cu împrumuturi din partea Băncii Europene de Reconstrucție (BERD) și a Băncii Europene de Investiții (BEI) în sectorul de Drumuri, Energie, Apă, Agrobusiness și Imm-uri.

Prin urmare, cooperarea dintre instituțiile financiare Europene și Uniunea Europeană permite contribuabililor UE să abordeze în mod eficient cele mai importante aspecte ale infrastructurii din Moldova și să mobilizeze mari investiții în acest domeniu.

____________________________________________________________________

The State Enterprise "Calea Ferată din Moldova" (CFM/ Moldovan Railways) intends using the proceeds of the loans from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the European Investment Bank (EIB) for infrastructure rehabilitation. The infrastructure rehabilitation is part of the ample and ambitious Restructuring and Reorganization Project of the Moldovan Railways, financed by the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank and the European Union (EU) through its Neighborhood Investment Platform.

Thanks to this project, the CFM will strengthen its competitiveness, increase the transport capacity and safety. The project will make the railways company more competitive and it will foster a more environmentally friendly mode of transport.

The Moldovan Railways has launched the tender today (22nd February 2019) in order to select the company that will carry out the railway infrastructure rehabilitation works. The tendering will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP) and interested companies shall register in ECEPP (https://ecepp.ebrd.com). The announced tender is conducted in two stages, where at first only technical proposals are submitted and then responsive tenderers will be invited to submit their financial offers.


 The selected company will be responsible for the preparation of the design for and rehabilitation of approximately
233 km of railway line Bender-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulesti and renovation of Giurgiulesti station. The contract’s scope includes amongst other, renewal and modernisation of track, control command and signalling, telecommunications, level crossings and energy supply equipment.


In addition, we are pleased to report, that following recent signing of the contract for the purchase of 12 new freight diesel locomotives, CFM expects their arrival to Moldova in the beginning of next year. Moreover, CFM plans to shortly launch another tender to select a company that will be asked to implement the energy management information system in CFM.

Background information:

About the EBRD:

The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 38 economies across three continents. The Bank is owned by 69 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments are aimed at making the economies in its regions competitive, inclusive, well-governed, green and integrated.

 

In Moldova, the EBRD is the largest institutional investor. Since the start of its operations in the country, the EBRD has invested close to €1.3 billion in more than 120 projects in Moldova’s financial, agribusiness, energy, infrastructure and manufacturing sectors.

About the EIB:

The European Investment Bank (EIB) is the European Union's bank. It is the long-term lending institution of the EU and is the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. It makes long-term finance available for sound investments in order to contribute towards EU policy goals. The EIB works closely with other EU institutions to implement EU policy.

 

As the largest multilateral borrower and lender by volume, the EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects which contribute to furthering EU policy objectives. More than 90% of EIB activity is focused on Europe but the Bank also supports the EU's external and development policies.

 

The EU bank has been supporting projects in Moldova over the past 12 years with a lending commitment of some EUR 800 million, financing infrastructure schemes, the development of the local private sector and climate action investments.

About the EU’s NIP

Officially launched in 2008 as the Neighbourhood Investment Facility (NIF), the Neighbourhood Investment Platform (NIP) is a mechanism aimed at mobilising additional funding to finance capital-intensive infrastructure projects in EU partner countries covered by the European Neighbourhood Policy (ENP) in sectors such as transport, energy, environment and social development.

 

Financing and implementing large infrastructure projects require considerable financial resources, therefore the Neighborhood Investment Facility (NIF) has provided a platform (NIP) for development partners to work together which aims at using grant resources from the EU budget to leverage loans from eligible European Financial Institutions with the primary objective of financing key infrastructure projects, which would otherwise have been difficult to finance.

In Moldova and since 2010, the EU has been supporting projects for more than 140 mil of blending grant combined with loans from the European Bank of Reconstruction (EBRD) and European Investment Bank (EIB) in Roads, Energy, water, agribusiness and SMEs sectors.

 

And therefore, the cooperation between European financial institutions and the European Union enables EU taxpayers to effectively address the most vital infrastructure needs in Moldova and to mobilise big infrastructure investments.